Opšti uslovi poslovanja


Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga i naručivanja naših proizvoda, pažljivo pročitate sledeće Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i Pravilnik o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik). Svaka poseta našoj internet stranici (u daljem tekstu: internet stranica ili Ehrle Doo aplikacija) znači da ste ove Opšte uslove i Pravilnik pročitali i da se sa njima slažete u celosti. Ukoliko oni za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge, niti sajt.

Ehrle Doo internet stranica Vam omogućava korišćenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema Opštim uslovima navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim pristupom internet stranici www.ehrle.rs smatra se da ste se sa njima saglasni i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične (nekomercijalne) potrebe.

Ovi Opšti uslovi poslovanja imaju svojstvo ugovora između:

1. Ehrle Doo
2. Svakog pojedinačnog korisnika sajta (u daljem tekstu Korisnik ili Kupac).


Primena

Član 1
Na ugovorni odnos između Ehrle Doo i Korisnika primenjuju se isključivo dole navedena pravila i uslovi u verziji koja se objavljuje na internet stranici www.ehrle.rs i koja važi u trenutku poručivanja.

Supsidijarno, na ugovorni odnos se primenjuju i drugi relevantni propisi R. Srbije (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima i dr.) osim ako šta drugo nije ugovoreno ovim Opštim uslovima.

Ove Opšte uslove za potrebe svoje online-porudžbine Korisnik može sačuvati na svoj računar i/ili ih odštampati.


Ugovorne Strane

Član 2
Ugovorna strana Korisnika je Ehrle Doo


Zaključenje ugovora

Član 3
Korisnik putem Internet stranice koju daje Ehrle Doo-u porudžbinu za dostavu delova I deterdženata (u daljem tekstu: roba) dostavljajući fotografije u elektronskom obliku i lične podatke. Klikom na link „Poruči“ Korisnik predaje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora.

Pre konačne predaje porudžbine, Korisnik svoje dostavljene podatke može u bilo kom trenutku pregledati i/ili izmeniti, uočiti eventualne greške pri unosu, te ih ispraviti pre konačne potvrde porudžbine klikom na link „Poruči“. Svaki dalji zahtevi Korisnika posle predaje porudžbine su isključeni.

Ugovor je zaključen kada Ehrle Doo potvrdi Korisniku prijem porudžbine na adresu elektronske pošte Korisnika.


Cena

Član 4
Roba se isporučuje po cenama važećim na dan predaje porudžbine od strane Korisnika, a koje su navedene na internet stranici www.ehrle.rs.

Ukupna cena za robu sastoji se od vrednosti porudžbine u koju je uračunat porez na dodatu vrednost.

Cena isporuke robe je navedena u korpi Vaše porudžbine a u skladu sa cenovnikom kurirske službe.Dostava i isporuka

Član 5
Dostava odnosno isporuka robe na kućnu ili drugu odgovarajuću adresu obavlja se posredstvom kurirske službe, a prema odredbama navedenim na internet stranici www.ehrle.rs  za svaku pojedinu porudžbinu, osim ako između Ehrle Doo-a i Korisnika nije nešto drugo ugovoreno.

Vreme potrebno za dostavu je navedeno unapred u postupku poručivanja. U slučaju kašnjenja sa isporukom, Korisnik nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom Ehrle Doo-a.

U slučaju da Korisnik ne preuzme robu, Ehrle Doo zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. Ehrle Doo u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe.


Plaćanje

Član 6
Poručenu robu Korisnik plaća pouzećem, uplatnicom na žiro račun.


Pravo svojine na robi

Član 7
Roba ostaje u svojini Ehrle Doo-a sve do potpunog plaćanja celokupne cene za robu iz konkretne porudžbine.


Odgovornost za saobraznost robe

Član 8

Korisnik je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije u roku od osam dana po prijemu robe, u suprotnom, gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena.

Kod opravdanih reklamacija Korisnik ima pravo da zahteva da nesaobraznost robe Ehrle Doo otkloni zamenom. Ako zamena nije moguća, Ehrle Doo će Korisniku umanjiti ukupni iznos cene za manljivu robu u visini jedinične cene usluge za određenu vrstu robe.

Reklamacija se može podneti elektronskim putem internet stranice www.ehrle.rs, ili usmeno na zapisnik na navedenoj adresi Ehrle Doo-a.

Umesto zahteva za odgovarajuće umanjenje cene iz st. 4 ovog člana, Korisnik može zahtevati raskid ugovora, osim ako je nesaobraznost robe neznatna.


Odgovornost za štetu

Član 9
Ehrle Doo odgovara za štete na robi do trenutka njene isporuke.

Ehrle Doo će nastojati da usluge koje pruža budu uvek dostupne, međutim usled okolnosti koje spadaju u redovno održavanje sistema ili servera može doći do nemogućnosti pristupa aplikaciji. Ehrle Doo neće odgovarati za eventualne štete nastale povodom toga.


Zaštita podataka i Pravilnik o privatnosti

Član 10
Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci, koji su potrebni za realizaciju porudžbine i arhiviranje, sačuvaju na nosače podataka. Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u svrhe realizacije porudžbine i obaveštavanja Korisnika o proizvodnom asortimanu i uslugama Ehrle Doo -a.

Ehrle Doo sa svim podacima postupa poverljivo i iste prenosi kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. Ehrle Doo ne obelodanjuje, ne prosleđuje, niti na bilo koji drugi način dostavlja lične podatke Korisnika trećim licima.

Više informacija o načinu na koji Ehrle Doo postupa sa podacima Korisnika videti u posebnom Pravilniku o privatnosti koji je dostupan na internet stranici www.ehrle.rs

.

Korisnik ima pravo opozvati svoju saglasnost za preduzimanje radnji iz stava 1. i 2. ovog člana u svako doba sa budućim učinkom. Ehrle Doo se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.

Ehrle Doo ne odgovara za gubitak podataka Korisnika predanih prilikom poručivanja robe, osim u slučaju namere ili grube nepažnje. Korisnik vodi računa za posedovanje kopija podataka koje je prilikom porudžbine predao Ehrle Doo -u na obradu.

Ehrle Doo ne osigurava podatke koje je dostavio Korisnik. Fotografije koje je Korisnik u okviru porudžbine predao Ehrle Doo -u brišu se na 10 dana sa korisničkog naloga po predaji poruždbine.


Pravo intelektualne svojine i kazneni propisi

Član 11
Korisnik je odgovoran za sadržaje predatih fotografija za izradu robe. Kod svih porudžbina koje Korisnik preda Ehrle Doo -u pretpostavlja se da Korisnik ima sva potrebna prava intelektualne svojine, kao i druga prava u pogledu sadržaja iz porudžbina (uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, žig i dr.).

Korisnik je isključivo odgovoran za sve posledice koje nastanu zbog mogućih povreda, te je obavezan da Ehrle Doo oslobodi bilo kakve odgovornosti, ili naknadi bilo kakvu štetu ili troškove, u slučaju povrede tih prava intelektualne svojine i drugih prava na predatim sadržajima.

Predajom porudžbine Ehrle Doo -u Korisnik garantuje da se sadržajima predatih fotografija ne krše kazneni propisi, a posebno ne oni propisi koji se odnose na širenje dečije pornografije. Ako Ehrle Doo sazna za postupanje protivno kaznenim propisima, odmah će o tome obavestiti nadležne organe.

Ehrle Doo zadržava pravo da odbije tj. ne prihvati porudžbinu, ako nađe za shodno da je sadržaj porudžbine neprimeren ili iz bilo kojih drugih razloga neprihvatljiv, a o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnika.


Završne odredbe

Član 12
Ehrle Doo može menjati ove Opšte uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali pravila i uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.

Mesto ispunjenja svih obaveza iz ugovornog odnosa je sedište Ehrle Doo -a.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora sa Korisnikom postanu u celosti ili delimično ništave, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ugovora.

U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim ugovornim odnosom primenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije.

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u R. Srbiji.

U slučaju bilo kojih pitanja i dodatnih informacija obratite nam se na adresi www.ehrle.rs

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.